Thiết kế căn hộ Penthouse Trung Kính Complex

Căn hộ Penthouse Trung Kính Complex được thiết kế với 10 loại diện tích đa dạng để các hộ gia đình có thêm nhiều lựa chọn. Các loại diện tích căn hộ Penthouse tại đây gồm: 341.59m2, 203.6m2, 235.23m2, 204.74m2, 202.87m2, 192.76m2, 271.6m2, 319.75m2, 321.8m2, 227.47m2.

Sơ đồ thiết kế căn hộ Penthouse Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 1 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 1 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 1 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 1 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 1 tháp B1, B2 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 1 tháp B1, B2 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 1 tháp B1, B2 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 1 tháp B1, B2 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 2 tháp B1, B2 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 2 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 2  Trung Kính Complex tháp B1, B2

Căn hộ tầng 1 Penthouse 2 Trung Kính Complex tháp B1, B2

Căn hộ tầng 2 Penthouse 2  Trung Kính Complex tháp B1, B2

Căn hộ tầng 2 Penthouse 2 Trung Kính Complex tháp B1, B2

Căn hộ Penthouse 3 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 3 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 3 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 3 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 3 Trung Kính Complex tháp B1, B2

Căn hộ tầng 1 Penthouse 3 Trung Kính Complex tháp B1, B2

Căn hộ tầng 2 Penthouse 3 Trung Kính Complex tháp B1, B2

Căn hộ tầng 2 Penthouse 3 Trung Kính Complex tháp B1, B2

Căn hộ tầng 1 Penthouse 4 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 4 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 4 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 4 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 5 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 5 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 5 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 5 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 6 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 6 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 6 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 6 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 7 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 7 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 7 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 7 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 9 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 1 Penthouse 9 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 9 Trung Kính Complex

Căn hộ tầng 2 Penthouse 9 Trung Kính Complex